tiedot turvassa

 

 

1. Rekisterin pitäjä ja yhteystiedot

 

Lumottu Helmi Ky

Y 18 433 85-9

Eerikinkatu 3 B 2 krs.

00100 Helsinki

www.lumottuhelmi.fi

kysylisaa@lumottuhelmi.fi

p. 0400-799 291

 

Vastuuhenkilönä Carita Autio

 

 

2. Rekisterin nimi

 

Lumotun Helmen asiakasrekisteri

 

 

3. Henkilötietojen käsittely

 

 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteeseen tai sen valmisteluun tai rekisteröidyn suostumukseen perustuen.

Lumottu Helmi käsittelee tyypillisesti seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

- Tunnistamistiedot: Nimi, syntymäaika

- Yhteystiedot: Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu verkkotunnistetieto.

- Taloudelliset tiedot: Maksukortti- tai muu vastaava tieto maksun yhteydessä

 

 

Tunnistamis- ja yhteystietoja käytetään

  • olemassa olevien tai potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.
  • Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä asiakasviestinnän ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseen ja toteuttamiseen, tilastollisiin tarkoituksiin sekä laskutukseen.
  • Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten edellyttämissä tarkoituksissa.

Eri asiakkaiden tiedoista muodostuu Lumotun Helmen asiakasrekisteri, jota pidetään osin sähköisessä ja osin kirjallisessa muodossa.

 

Edellä mainitut henkilötiedot säilytetään enintään 38 kuukautta viimeisimmästä hoidosta tai ostosta, minkä jälkeen ne tuhotaan tietoturvallisesti.

                         

Siltä osin kuin edellä mainitut tiedot sisältyvät Lumotun Helmen kirjanpitoon, tietoja käsitellään kirjanpitoa koskevien säännösten mukaisesti. Kirjanpitäjä on salassapitovelvollinen saamistaan tiedoista.

 

Asiakasrekisteriä käyttää ja sitä säilyttää Lumottu Helmi työntekijöineen itse, eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille.

 

Asiakasrekisteriä säilytetään Suomessa/EU:n alueella. Sähköisesti pidetyn Asiakasrekisterin säilytykseen liittyy tavanomainen suojaus käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisteriä suojataan lisäksi Lumotun Helmen tilojen yleisillä turvajärjestelyillä.

 

 

4. Henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella (terveystietojen kerääminen)

 

 

Terveystiedot

 

Hoitolan tarjoamien palvelujen antamiseen liittyy välttämättömästi asiakkaan terveystietojen käsittely palvelun turvallisuuden ja sopivuuden varmistamiseksi. Terveystietojen käsittely edellyttää asiakkaan suostumusta. Asiakas antaa terveystietojaan hoitajalle kirjallisesti tai suullisesti. Tiedot kirjataan kunkin asiakkaan asiakaskorttiin.

 

Terveystietojen antaminen on vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan suostumukseen. Mikäli tarvittavia tietoja ei annettaisi, hoitaja ei voi varautua palvelun antamisesta mahdollisesti seuraaviin riskeihin,  tai se voi johtaa siihen, että tavoiteltua lopputulosta ei saavuteta. Tällöin myös asiakkaan vastuu hoitoon liittyvistä riskeistä korostuu. On myös mahdollista, että hoitaja kieltäytyy suorittamasta sovittua hoitoa.

                         

Asiakaskortin sisältämiä terveystietoja käsitellään ainoastaan sovitun hoidon ja kotihoidon ohjauksen suorittamisessa sekä jatkohoidon suosittelun pohjana. Asiakkaan luovuttamien tietojen käsittely on ehdottoman luottamuksellista.

 

Asiakaskortti täydentää edellä kohdassa 1 mainittua asiakasrekisteriä. Asiakaskortit voivat olla sähköisiä tai paperisia. Sähköisesti pidetyn asiakaskortin säilytykseen liittyy tavanomainen suojaus käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Sähköinen aineisto säilytetään pääosin Suomessa/EU:n alueella. Se tai osia siitä voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain asetusten mukaisesti. Kirjallisessa muodossa olevaa asiakaskorttia säilytetään Lumotun Helmen tiloissa. Molempia edellä mainittuja suojataan yleisillä turvajärjestelyillä.

 

Terveystietoja sisältävä Asiakaskortti säilytetään 38 kuukautta viimeisimmästä hoidosta, minkä jälkeen se tuhotaan tietoturvallisesti.

 

 

5.  Muu tiedonkeräys, evästeet

 

Lumottu Helmi voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Lumotun Helmi varaa oikeuden käyttää evästeitä verkkosivuillaan, joiden käytön voit kuitenkin estää selaimesi asetuksista niin halutessasi. Evästeet tallentuvat ja niitä käytetään tai voidaan käyttää palveluiden laadun kehittämiseksi sekä kohdennetun mainonnan ja kävijäseurannan toteuttamiseksi.

 

 

6. Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

 

 

EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä asiakkaalla on seuraavat oikeudet:

 

- Oikeus saada läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä. Asiakkaalla on oikeus saada tieto tämän lomakkeen sisältämistä tiedoista esimerkiksi hoitolassa tai yrityksen digitaalisella kanavalla.

- Oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Lähtökohtaisesti tiedon antamisesta ei peritä maksua, mutta mikäli vaatimus on kohtuuton tai perusteeton, tiedoista voidaan periä hallinnollinen maksu.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen, täydentämiseen, rajoittamiseen ja poistamiseen. Jos tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia, asiakas saa pyytää tietojen korjaamista, ellei muu lainsäädäntö sitä rajoita. Toivommekin näin tehtävän hoidon turvallisuuden varmistamiseksi. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käytön rajoittamista. Rekisteröidyn asiakkaan niin halutessa, häntä koskevat tiedot poistetaan pyynnöstä, ellei ole muuta perustetta käsitellä tietoa edelleen.

- Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Asiakas on oikeutettu peruuttamaan antamansa suostumuksen milloin tahansa ja kaikissa Lumotusta Helmestä tulevissa viesteissä on myös mahdollisuus poistua yhteydenpidon/markkinoinnin listoilta.

- Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Asiakkaalla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle siinä maassa, missä hänen vakituinen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut. Uutta tietosuojalakia koskevan ehdotuksen mukaan valvontaviranomaisena toimisi Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki, PL 800, 00521 Helsinki, puhelin 029 5666 700 ja sähköposti tietosuoja@om.fi, internetsivut, ks. http://tietosuoja.fi

 

7. Tietosuojaseloste pidetään ajan tasalla

 

Lumottu Helmi hioo ja pyrkii parantamaan palveluitaan, tuotetarjontaansa ja digitaalisia kanaviaan jatkuvasti, mistä johtuen tähän selosteeseen saatetaan tehdä muutoksia aika ajoin. Mikäli selosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, siitä tiedotetaan asiakkaalle, mikäli sovellettava laki niin edellyttää.

 

 

Lumottu Helmi käsittelee työssään asiakkaidensa henkilötietoja hoito- ja asiakaspalvelutyön laadun ja turvallisuuden varmistamisen vuoksi. Asiakkaan antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ne suojataan toukokuun 25. päivästä 2018 lukien sovellettavan uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR)  mukaisesti.

Tietosuojaseloste

  - koskien kaikkia Lumotun Helmen asiakkuuksia

copyright Lumottu Helmi 2021-2024

Fredrikinkatu 55, sisäpiha

00100 Helsinki

 

0400 799 291

kysylisaa@lumottuhelmi.fi